Образец положения тоо на казахском языке

Содержание
 1. Положение о филиале тоо в рк на казахском языке
 2. Положение о филиале тоо в рк на казахском языке с переводом
 3. Положение о филиале тоо в рк на русском и казахском языке
 4. Положение о филиале тоо в рк образец на казахском языке
 5. Положение о филиале тоо в рк образец
 6. Образец. положение о филиале общества с ограниченной ответственностью
 7. Наши страницы в социальных сетях
 8. Образец положения тоо на казахском языке с переводом
 9. Образец устава тоо рк
 10. Образец Устава на ТОО на казахском и русском языке от Адвоката
 11. Товарищества с ограниченной
 12. Регистрация иностранных компаний в Казахстане
 13. О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью
 14. Филиалы и представительства иностранных компаний в Казахстане: создание и деятельность (А.Лобков, юрист, эксперт по бизнесу)
 15. Положение о филиале тоо
 16. Форум казахстанского налогоплательщика
 17. Положение о филиале № 1 товарищества с ограниченной ответственностью (пример)
 18. Положение о филиале Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»
 19. 13034
 20. филиал
 21. Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
 22. Статья 17. Устав товарищества с ограниченной ответственностью
 23. Статья 8. Участники товарищества с ограниченной ответственностью
 24. Положение о филиале тоо в рк образец

Положение о филиале тоо в рк на казахском языке

Образец положения тоо на казахском языке

Республикалық немесе аймақтық қоғамдық бірлестікті тіркеу кезінде қоғамдық бірлестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы үлгілі ережелер беріледі. 8.

Діни бірлестік: — тіркеу туралы арыз; — құрылтай съезінде (конференциясында, жиналысында) қабылданған жарғы (ереже); — жарғыны (ережені) қабылдаған жиналыстың (конференцияның, съездің, құрылтайдың) нөмірленген, шнурланған, өкілеттенген адамның қолымен куәландырылған хаттамасы; — діни бірлестікті құрған азаматтар-бастамашылардың фамилиясын, атын, әкесінің атын; туған күнін, айын, жылын; мекен-жайын, үйінің және жұмысының телефондарын; қойған жеке қолын көрсете отырып, тізімі; — діни бірлестіктің орналасқан жерін растайтын құжат; — статистика органдары беретін статистикалық карточка; — тіркеуге ақы төлегендігі туралы түбіртек немесе төлем тапсырмасының көшірмесі. Ескерту: 1.

Инструкция), согласно которой филиалы и представительства юридических лиц, расположенные на территории РК, подлежат учетной регистрации безприобретения ими права юридического лица.

Учетная регистрация филиала (представительства) включает в себя:

– проверку соответствия документов о филиале (представительстве), представленных на учетную регистрацию, законодательным актам Республики Казахстан;

– выдачу свидетельства об учетной регистрации с присвоением БИН;

– занесение сведений о филиале (представительстве), представленных на учетную регистрацию, в Реестр единого государственного регистра юридических лиц и Реестр филиалов и представительств.

Для учетной регистрации филиала (представительства) в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной Министерством юстиции РК.

Внимание

Республикасы Ұлттық банкісінің келісімі талап етіледі. 4. Мемлекеттік кәсіпорын филиал құрған жағдайда меншік иесінің немесе оған өкілеттенген органның филиалды құруға келісімі туралы құжат ұсынылуы керек. 5. Филиал немесе өкілдік туралы Ереже бау тігілген және нөмірленген түрде беріледі, қазақ немесе орыс тілдерінде екі данада жасалады.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі органдарының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі туралы Ережесіне N 9-қосымша

Статистика органы ______________________________________

________________________________________________________ Жолдама Есептік тіркеу үшін _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________ филиалдың немесе өкілдіктің атауы Жазылған кодтармен екі данада статистикалық карточка берілсін.

Положение о филиале тоо в рк на казахском языке с переводом

Тіркеу органы тарату өндірісінің аяқталу немесе тарату балансын беру сәтінен бастап 10 күнге дейінгі мерзімде (ҚР АК 50-бап); — Қазақстан Республикасының заңдарында және заңды тұлғаның жарғысында көзделген тарату тәртібінің сақталуын тексеруге; — тарату тәртібінің сақталу жағдайында тізбеге заңды тұлғаның қызметін тоқтату туралы мәліметтерді енгізу туралы бұйрық шығаруға. Заңды тұлғаны таратудың белгіленген тәртібінің бұзылғандығын айқындау кезінде тіркеу органы тіркеуден бас тарту туралы бұйрық шығарады; — тізбеге заңды тұлғаның қызметін тоқтату туралы жазу енгізуге; — құрылтай құжаттары мен статистикалық карточкалардың түпнұсқаларын әділет органының архивіне өткізуге; — статистика органдарын заңды тұлғаның таратылуы аяқталғандығы туралы хабардар етуге міндетті (нөмірі 23 қосымшаға қараңыз).

IХ. Мемлекеттік тіркеу мерзімдері. Тіркеуден бас тарту

26.

Важно

Заңды тұлғаның қайта тіркелуіне әкелмейтін оның филиалы, өкілдігі туралы ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу осы ереженің 20.1.-20.3. тармақтарында көзделген тәртіпте жүзеге асырылады. VII. Тіркеу туралы куәлік көшірмесін беру 24.

Заңды тұлғаның, оның филиалының немесе өкілдігінің арызы бойынша тіркеуші орган 7 күн ішінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесін береді.

Заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік көшірмесін беру үшін Үкімет белгілеген тәртіпте және мөлшерлерде алым алынады.

VIII. Заңды тұлғаның таратылуын тіркеу 25. Заңды тұлғаның таратылуын тіркеу төмендегі тәртіпте жүзеге асырылады: 25.1.

Положение о филиале тоо в рк на русском и казахском языке

Кроме документов, указанных выше, если иное не установлено международными договорами, ратифицированными РК, дополнительно должны быть представлены легализованная выписка из торгового реестра, учредительные документы или другой легализованный документ иностранного юридического лица, подтверждающие, что иностранное юридическое лицо, создающее филиал (представительство), является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, а также документ, подтверждающий налоговую регистрацию в стране инкорпорации иностранного юридического лица, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога).

Положение о филиале тоо в рк образец на казахском языке

Заңды тұлғалар құрылтай құжаттарға оларды енгізу қайта тіркеуге әкелмейтін және алым алусыз жүзеге асырылатын басқа мағлұматтардың өзгеруі туралы хабарлауға міндетті (орналасқан жерінің, басқарушы орган құрамының, басшының, телефон, телекс нөмірінің және басқалардың өзгеруі).

Бұндай өзгертулер мен толықтырулар құрылтай құжаттарға енгізілген жағдайда заңды тұлға бұл туралы тіркеуші органға бір ай мерзімде хабарлайды. 20. Заңды тұлғаны қайта тіркеуге әкелмейтін, оның құрылтай құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу төмендегі тәртіпте жүзеге асырылады: 20.1.

Заңды тұлға тіркеуші органға: — өз еркінше жазылатын арыз; — құрылтай құжаттарға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңды тұлғаның шешімін; — заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды ұсынады (екі данада).

М?мілелер жасал?ан сенімхат бойынша филиал заттарын ?олдану?а ?мірлік жасау;

 • Филиалды? барлы? ж?мысшыларына б?йры? ж?не н?с?аулы? шы?ару;
 • Штат кестесін бекіту
 • Филиал?а ж?мысшыларды алу ж?не шы?ару штат кестесіне с?йкес іске асырылады, ?Р е?бек за?намасына байланысты ж?ргізіледі;
 • Б?йры?тар?а ж?не н?с?аулар?а ?ол ?ою барлы? филиал ж?мысшыларына бірдей ж?ргізіледі;
 • Ассоциация ж?не филиал барлы? мемлекеттік органдар?а таныстыру Ассоциация берген сенімхатпен іске асырылады;
 • Ассоциацияны? ма?саттарына жету ж?не тапсырмаларын орындауда бас?а іс-?рекеттерді ?олдану.
 • Филиал м?шелерінен м?шелік жарналы? жинауды ?йымдастыру.

5.9.Филиал т?ра?асы Ассоциацияны? ревизионды комиссиясына толы? а?паратты жеткізуге міндетті-талап?а с?йкес кез-келген уа?ытта.

6.1.

Мәнісі банк болып табылатын заңды тұлғаны тіркеу кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің оның ашылуына деген рұқсаты талап етіледі. 3. Заңды тұлғаның құрылтай құжаттары шнурланған және нөмірленген түрде беріледі, қазақ немесе орыс тілінде, екі данада жасалады. 4.

Құрылтай құжаттарына тіркеу органының мөрі басылады.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі органдарының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі туралы Ережесіне N 3-қосымша Статистика органы _______________________ _________________________________________

Жолдама

Тіркеу үшін _______________________________________________________________ заңды тұлғаның атауы ___________________________________________________________________________ жазылған кодтармен екі данада статистикалық карточка берілсін.

Бұл жағдайда өзгертулер мен толықтырулар енгізу екі жолмен ресімделе алады: жаңа редакциядағы құрылтай құжаттар жасау не өзгертулерді (толықтыруларды) бұрынғы құрылтай құжаттарға қосымша түрінде ресімдеу жолымен.

— развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие укреплению связи между юридическим образованием, наукой и практикой;

— содействие в совершенствовании практики нормотворчества и правоприменения;

— содействие повышению престижа юридической профессии, укреплению организационно-правовых основ деятельности юристов, их социально-правовой защищенности, воспитанию юристов в духе казахстанского патриотизма, неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики;

— установление и развитие отношений с международными организациями юридической общественности.

По обсуждаемым вопросам органы филиала принимают решения, а также направляет обращения к государственным органам, общественным объединениям и должностным лицам.

3. Органы филиала

3.1.

Алынған бұйрық көшірмесі негізінде әділет органы бұрын тіркелген заңды тұлға туралы мәліметтерді заңды тұлғалар тізбесінен алып тастайды. Бұрын заңды тұлға орналасқан жердегі әділет органы 10 күн мерзім ішінде мемлекеттік статистика органына аталған заңды тұлғаның облыс аумағындағы қызметінің тоқтатылғандығы туралы хабарлайды.

VI. Заңды тұлға филиалын, өкілдігін қайта тіркеу

21.
Азаматтық Кодекстің 42-бабының 4-тармағына сәйкес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері атауларын өзгерткен жағдайда қайта тіркелуге тиіс. 22.

Заңды тұлға филиалын, өкілдігін қайта тіркеу осы ереженің 17.1., 17.3., 17.4. тармақтарында көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

Филиалға, өкілдікке есептік қайта тіркеу туралы куәлік беріледі (нөмірі 18-21 қосымшаларды қараңыз).
23.

Источник: https://vligropark.ru/polozhenie-o-filiale-too-v-rk-na-kazahskom-yazyke

Положение о филиале тоо в рк образец

Образец положения тоо на казахском языке

УТВЕРЖДЕНОбщим собранием Участников товарищества сограниченной ответственностью«ХХХХ Media»г.Астана «___» _______________ две тысячи пятого годаПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ «ХХХХ MEDIA-АСТАНА» ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ХХХХ MEDIA»1.

Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас.

Заңды тұлға филиалын есептік тіркеу туралы (вариант: заңды тұлға өкілдігін есептік тіркеу туралы) КУӘЛІК ______________________ ____________________ тіркеу нөмірі ОКПО коды ______________________ “___”__________ 199 _ ж.

Образец. положение о филиале общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица:на государственном языке — «Қазақстан заңгерлерінің одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігі;на русском языке — Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз юристов».

Также, подпунктом 1 данной статьи предусмотрено, что ТОО обязано известить государственный орган, который осуществил регистрацию (орган юстиции), о создании филиала и месте его расположения. Кто принимает решение о создании филиала?

Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) общественных объединений избираются в порядке, предусмотренном уставом общественного объединения и положением о его филиале или представительстве.

Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с действующим законодательством. Государственные органы не вправе участвовать в деятельности Товарищества.

В своей текущей работе Филиал руководствуется указаниями Товарищества и подотчетен ему по всем вопросам деятельности.

Положением и доверенностью; 7.3.5. в рамках хозяйственной деятельности Филиала самостоятельно совершает сделки от имени Товарищества, если сумма сделки не превышает 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) тенге.

Филиал отвечает перед Обществом за результаты своей хозяйственной деятельности, осуществляемой от имени Общества.

Развернутое определение указанных понятий приведено в статье 43 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть), а также в зависимости от целей их использования в различных сферах деятельности в Налоговом кодексе, банковском законодательстве.

Наши страницы в социальных сетях

Предметом деятельности юридического лица и филиала является организационное обеспечение достижения целей и задач правового сообщества.

Филиал не отвечает по обязательствам государства и муниципальных образований, а государство и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Филиала.

Филиал имеет круглую печать и угловой штамп с полным фирменным наименованием Общества на русском языке и текстом «______________ филиал», а также бланки и другие атрибуты с фирменной символикой Общества, содержащие указание на их принадлежность Филиалу.

Филиал открывает счета в банках в установленном порядке. Количество и виды счетов, которые может иметь Филиал, определяются действующими правовыми актами.

Для ведения хозяйственно-экономической деятельности предприятиям необходимо иметь структуры, которые бы представляли его интересы и защищали их вне места его нахождения. Эту функцию призваны выполнять филиалы и представительства.

Деятельность Филиала прекращается: — по решению общего собрания участников Товарищества; — при ликвидации Товарищества по любым, предусмотренным законом основаниям. 11.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией, создаваемой Товариществом, либо (в случаях, установленных законом) — назначенной компетентным государственным органом.

Филиал действует в соответствии с гражданским законодательством, другими нормативными актами Российской Федерации и ______________ (указать название соответствующего субъекта Российской Федерации), иными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления и настоящим Положением.

Деятельность Филиала прекращается: — по решению общего собрания участников Товарищества; — при ликвидации Товарищества по любым, предусмотренным законом основаниям. 11.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией, создаваемой Товариществом, либо (в случаях, установленных законом) — назначенной компетентным государственным органом.

Внутренние документы общества утверждаются решением общего собрания участников общества, если соответствующее полномочие не передано совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Руководство филиала Nо.1 действует строго в соответствии с Уставом предприятия, настоящим Положением и на основании доверенности, выдаваемой дирекцией предприятия. 1.3. Почтовый адрес филиала Nо.1: ______________________________ ____________________________________________________________________. 2. Предмет деятельности. 2.1.

Руководители филиалов и представительств иных форм юридических лиц назначаются уполномоченным органом юридического лица и действуют на основании его доверенности».

Различия между представительствами и филиалами заключаются в том, что представительства могут осуществлять защиту и представительство интересов иностранной компании, а также совершать от ее имени сделки и иные правовые действия на территории Казахстана, а филиалы правомочны осуществлять всю или часть функций иностранной компании на территории Казахстана, в том числе функции представительства.

В случае выбытия Председателя, его функции до очередной конференции, по решению совета, исполняет один из членов совета.

Филиалы и представительства. Филиалы иностранной компании. Представительство иностранной компании. Особенности. Регистрация.

В разделе содержатся все ответы государственных органов, которые размещены на портале «Открытый диалог» Электронного правительства Республики Казахстан.

Настоящее положение утверждено Общим собранием Учредителей (Участников) Товарищества (протокол от ___________ N________, п.__________) на основании Устава Товарищества. 1.

Филиал т?ра?асы Ассоциацияны? ревизионды комиссиясына толы? а?паратты жеткізуге міндетті-талап?а с?йкес кез-келген уа?ытта.

VIII. Заңды тұлғаның таратылуын тіркеу 25. Заңды тұлғаның таратылуын тіркеу төмендегі тәртіпте жүзеге асырылады: 25.1.

Утверждено на заседании правления товарищества (протокол Nо.19)на основании п.13 Устава.1. Общие положения.1.1. Филиал Nо.1 создан в качестве территориальногообособленного структурного подразделения предприятия.1.2.

Заңды тұлғаны қайта тіркемей заңда көзделген негіздер бойынша құрылтай құжаттарға енгізілген өзгертулер жарамсыз болып табылады.

Отношения, регулируемые настоящим Законом 1. Настоящий Закон определяет в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан правовое положение товариществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, права и обязанности их участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации товариществ.

Бір құрылтайшыдан тұратын шаруашылық серіктестіктің құрылтай шартына құрылтайшы қол қояды. Шаруашылық серіктестіктің құрылтай шартына құрылтайшы, не (құрылтайшылардың саны бірден көп болған кезде) оның барлық құрылтайшылары қол қояды. Шаруашылық серіктестіктің құрылтай құжаттары (жарғысы мен құрылтай шарты) нотариалдық куәландыруға жатады.

Согласно пункта 4 статьи 43 этого же Закона общее собрание участников товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью ТОО.

Образец положения тоо на казахском языке с переводом

Удостоверение личности № ……………, МЮ РК, 17.04.2006 гаду выдано, адрес: город Алматы, Әуезовский район, мкр. …., 56 дом, 42 квартира.

Государственная регистрация фирм, филиалов, представительств с иностранным участием, включает в себя проверку соответствия учредительных и других документов, представленных на государственную регистрацию законодательным актам РК, выдачу им свидетельства о государственной регистрации с присвоением регистрационного номера, занесение сведений о юридических лицах в единый государственный реестр.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Положение о филиале № 1 товарищества с ограниченной ответственностью (пример)» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей.

Филиал, после прохождения учетной регистрации в территориальных органах юстиции на основании настоящего Положения, имеет право на открытие расчетных счетов в банках, на печать, бланки, штампы установленного Центральным советом образца.

Филиал имеет банковский счет, открываемый ему по инициативе Товарищества, и печать, содержащую наименование Товарищества и слова ________»филиал N_____».

Филиалы и представительства. Открытие филиала или представительства в Казахстане. Филиал иностранной компании. Представительство иностранной компании.

Ответственность. 5.1. По обязательствам, возникшим в результате хозяйственной деятельности филиала Nо.1, предприятие несет неограниченную ответственность всем своим имуществом, выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитраже (третейском суде). 6.

Заключительные положения. 6.1. Филиал «ХХХХ Media-Астана» Товарищества с ограниченной ответственностью «ХХХХ Media» в городе Астана. 1.3. Место нахождения (юридический адрес) филиала: 010011 г. Астана, 1.4. Срок деятельности Филиала – неограничен.

Источник: http://mirterra.ru/semeynoe-pravo/17108-polozhenie-o-filiale-too-v-rk-obrazec.html

Образец устава тоо рк

Образец положения тоо на казахском языке

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) — одна из самых распространенных форм бизнеса в Казахстане.

Любой гражданин, желающий открыть свою компанию в форме ТОО задается вопросом «с чего начинать?»… Конечно же любое предприятие начинается с идеи и бизнес-плана.

И вот когда Вы уже имеете представление что и как Вы будете продвигать на рынке товаров или услуг, подходит вопрос о регистрации ТОО.

Сама регистрация в настоящее время настолько упрощена, что любой гражданин без особо труда сможет пройди данную процедуру не прибегая к помощи юристов.

Регистрация ТОО в Казахстане полностью автоматизирована и проводится в онлай-режиме посредством портала egov.kz. Разобраться с пошаговой инструкцией проще простого.

Вся сложность процесса открытия ТОО заключается в подготовке учредительных и иных сопутствующих документов. К таким документам, предшествующим процедуре регистрации ТОО, относятся

1. решение о создании юридического лица;

2. Учредительный договор (в случае открытия компании несколькими участниками).

3. Устав юридического лиц

И хотя для регистрации компании в регистрирующий орган данные документы не предоставляются, наличие их носит обязательный характер.

Рассмотрим каждый документ в отдельности.

Решение о создании юридического лица.

Решение об учреждении Товарищества принимается собранием учредителей общества и оформляется в виде протокола общего собрания учредителей. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично.

Протокол/Решение о создании ТОО должны содержать

— вопрос об учреждении Товарищества определенного фирменного наименования — полное и сокращенное;

— вопрос о местонахождении Товарищества — с указанием юридического адреса;

— вопрос о размере уставного капитала и сроках его формирования (при этом Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» установлено, что уставный капитал предусмотрен только для субъектов среднего и крупного бизнеса. Для субъектов малого предпринимательства размер уставного капитала равен нулю).

— вопрос об утверждении устава Товарищества, либо решении о работе Товарищества на основании Типового устава;

— вопрос о назначении руководящих (исполнительных) органов Товарищества — обязательно прописывая ФИО и паспортные данные единоличного исполнительного органа (директора) или членов коллегиального исполнительного органа.

Типовой формы решения об учреждении Товарищества законодательством не предусмотрено, однако такой документ носит официальный характер и имеет определенную юридическую силу, поэтому в обязательном порядке необходимо указывать дату и место его составления, а так же четко формулировать принятые решения в отношении перечисленных вопросов.

Обязательно следует указывать паспортные данные присутствующих учредителей (учредителя), а так же наличие кворума (при учреждении общества несколькими учредителями), результаты ания по каждому вопросу, обязательно отражая лиц, авших против.

После отражения всех вопросов, касающихся учреждения ТОО, протокол подписывается председательствующим и секретарем. При учреждении Товарищества единственным учредителем решение подписывается единственным учредителем.

Учредительный договор ТОО.

Если участников в ТОО будет несколько, то на этапе подготовки документов для регистрации общества участники должны подписать Учредительный договор, который согласно Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» является учредительным документом вместе с Уставом ТОО.

В учредительном договоре учредители обязуются создать товарищество, установить порядок деятельности по его созданию и определить условия: передачи своего имущества в собственность товарищества; условия в его деятельности; распределения между учредителями прибыли и убытков; управления его деятельностью; выхода из его состава; о размере долей каждого из учредителей; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; ответственности учредителей за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о размере и составе уставного капитала.

Учредительный договор хозяйственного товарищества должен содержать перечень участников товарищества с указанием фамилии, имени и отчества (при его наличии), места жительства и данных документа, удостоверяющего личность, учредителей, являющихся физическими лицами, а также наименования и места нахождения учредителей, являющихся юридическими лицами.

Учредительный договор товарищества с ограниченной ответственностью входит в состав документов, представляющих собой коммерческую тайну.

Самая важная информация, которую содержит Учредительный договор — это финансовые отношения компаньонов по бизнесу.

В договоре не могут быть прописаны условия, которые освобождают кого-либо из участников от взноса долей или их части. Но можно добавить информацию о взыскании процентов, если взносы по каким-то причинам внесены не вовремя.

Читать еще:  Бизнес план образец ателье

Договор подписывается всеми учредителями, сшивается, узелок нитки заклеивается наклейкой с надписью «пронумеровано/прошито». На наклейке прописывается число страниц, инициалы учредителей, дата, ставятся личные подписи. Учредительный договор ТОО, относящегося к субъекту крупного юизнеса, подлежит нотариальному удостоверению.

Мы советуем подойти к составлению Учредительного договора ТОО ответственно, тщательно прорабатывая все детали Ваших финансовых взаимоотношений — ведь, как говорится, деньги любят счет!

Устав ТОО.

Вторым учредительным документом товарищества является Устав ТОО. Если ТОО создается одним участником, то Устав является единственным учредительным документом ТОО.

Товарищества может использовать Типовой устав, либо разработать свой устав, утвержденный Правительством Республики Казахстан.

Персонализируя устав для создаваемого Вами ТОО следует иметь ввиду необходимость содержания в нем обязательных условий.

Устав товарищества с ограниченной ответственностью должен содержать:

1) фирменное наименование, место нахождения и адрес товарищества;

2) перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение реестра участников товарищества которого осуществляется регистратором) с указанием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо);

3) сведения о размере уставного капитала товарищества;

4) порядок формирования и компетенцию органов товарищества;

5) условия реорганизации и прекращения деятельности товарищества;

6) порядок распределения чистого дохода товарищества в случае, когда ведение реестра участников товарищества осуществляется регистратором;

7) порядок и сроки предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

7-1) наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности товарищества;

8) права и обязанности участников товарищества.

Если товарищество учреждается одним лицом, то в его уставе определяется также порядок образования имущества и распределения доходов.

Устав должен быть утвержден общим собранием учредителей единогласно и подписывается всеми учредителями или их уполномоченными представителями.

Листы устава должны быть пронумерованы и прошиты. На оборотной стороне последнего листа в области сшивки крепится листок «Прошито и пронумеровано … листов».

В уставе могут содержаться и другие положения. Только имейте ввиду, что каждые внесенные самостоятельно условия, не должны противоречить нормам закона, поэтому советую не пренебрегать помощью юристов!

Образец Устава на ТОО на казахском и русском языке от Адвоката

Образец Устава на ТОО на казахском и русском языке от Адвоката

УТВЕРЖДЕНРешением

Единственногоучредителя

«16» мая 20..г.

Товарищества с ограниченной

ответственностью«»

Алматы 20…г.

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью

«», именуемое в дальнейшем Товарищество, является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, и другими законодательными актами, регулирующими хозяйственную деятельность предприятий.

1.2. ТОО «» создается как субъект малого предпринимательства, со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и общей стоимостью активов в среднем за год не свыше шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей.

1.3. Фирменное название Товарищества:

на казахском языке: «» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «».

1.4. Местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, город Алматы, Ауезовский район, 050063, мкр. …., дом. …., кв. 42.

1.5. Товарищество создается на неопределенный срок.

Источник: https://gimnazia40.ru/soprovozhdenie-biznesa/obrazets-ustava-too-rk

Регистрация иностранных компаний в Казахстане

Регистрация компаний в Казахстане регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами «Об иностранных инвестициях», «Об инвестиционной деятельности, «О юридических лицах».

Очень часто данный вопрос возникает у иностранных компаний, которые планируют расширять свой бизнес и открывать предприятия на территории Республики Казахстан в форме ТОО.

Какова процедура открытия фирмы для лица нерезидента и какие она имеет различия между процедурой регистрации филиала, представительства резидента.

Государственная регистрация фирм, филиалов, представительств с иностранным участием, включает в себя проверку соответствия учредительных и других документов, представленных на государственную регистрацию законодательным актам РК, выдачу им свидетельства о государственной регистрации с присвоением регистрационного номера, занесение сведений о юридических лицах в единый государственный реестр. Мы полностью возьмем на себя процесс регистрации.

О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

Статья 1.

2. Особенности товариществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, создаваемые с иностранным участием, могут определяться законодательными актами об иностранных инвестициях.

Особенности товариществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, осуществляющих отдельные виды банковских операций либо являющихся профессиональными участниками страхового рынка, могут определяться законодательными актами Республики Казахстан.

2-1. Участие государства в товариществах с ограниченной ответственностью и особенности управления ими определяются Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе». 3.

Филиалы и представительства иностранных компаний в Казахстане: создание и деятельность (А.Лобков, юрист, эксперт по бизнесу)

Предпринимательская деятельность иностранных компаний в настоящее время активно направлена на постоянное расширение внешних рынков сбыта своей продукции и оказания услуг и поэтому в Казахстане появилось довольно значительное количество их филиалов и представительств. Каков же правовой порядок их создания, организационный статус и каковы особенности деятельности?

Обратимся к действующему законодательству.

Парадоксально, но факт: на сегодня процедуре создания и организационно — правовому статусу филиалов и представительств юридических лиц (казахстанских и иностранных) в ГК РК непосредственно посвящены всего две правовые нормы.

гласит, что филиалы и представительства регистрируются в установленном законодательными актами порядке и подлежат перерегистрации в случае изменения наименования.

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,

Положение о филиале тоо

Также, подпунктом 1 данной статьи предусмотрено, что ТОО обязано известить государственный орган, который осуществил регистрацию (орган юстиции), о создании филиала и месте его расположения.

Согласно пункта 4 статьи 43 этого же Закона общее собрание участников товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью ТОО.

Таким образом, общее собрание участников также имеет право рассмотреть вопрос создания и регистрации филиала и принять решение об этом. Утверждено на заседании правления товарищества (протокол Nо.19)на основании п.13 Устава.1.

Форум казахстанского налогоплательщика

УТВЕРЖДЕНОбщим собранием Участников товарищества сограниченной ответственностью«ХХХХ Media»г.Астана «___» _______________ две тысячи пятого годаПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ «ХХХХ MEDIA-АСТАНА» ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ХХХХ MEDIA»1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Филиал «ХХХХ Media-Астана» (далее по тексту «Филиал») Товарищества с ограниченной ответственностью «ХХХХ Media», (далее по тексту «Товарищество») создан на основании решения общего собрания участников Товарищества «__»_______ 200_ г.

и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РК, другими правовыми актами, Уставом Товарищества и настоящим Положением. 1.2.

Полное наименование филиала: — на казахском языке: «ХХХХ Media» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Астана қаласындағы «ХХХХ Media-Астана» филиалы.

— на русском языке: Филиал «ХХХХ Media-Астана» Товарищества с ограниченной ответственностью «ХХХХ Media» в городе Астана.1.3.

Положение о филиале № 1 товарищества с ограниченной ответственностью (пример)

4,50 Отзывов:3 2237 2 н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ Nо.1 ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКА» (далее — предприятие) Утверждено на заседании правления товарищества (протокол Nо.19) на основании п.13 Устава. 2. Предмет деятельности. 2.1.

Филиал Nо.1 осуществляет хозяйственную деятельность от имени и в интересах предприятия в пределах, обозначенных в Уставе. 3. Правовое положение имущества.

Положение о филиале Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»

: 10 февраля 2014 — 11:49 23 октября 2021 — 16:34 Утверждено решением Центрального совета РОО «Казахстанского союза юристов» Протокол №3 от 30.01.2013г. Положение о филиале Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»

 • Филиал Республиканского общественного объединения Казахстанского союза юристов (далее – Союз) со своей внутренней структурой является структурным подразделением союза и создается по территориальному принципу по решению Центрального совета РОО «Казахстанского союза юристов».
 • Территориальные границы и перечень первичных организаций, входящих во внутреннюю структуру филиала, устанавливаются Центральным советом.
 • Филиал, после прохождения учетной регистрации в территориальных органах юстиции на основании настоящего Положения, имеет право на открытие расчетных счетов в банках, на печать, бланки, штампы установленного Центральным советом образца.

13034

Дата обновления: 30.01.

2014 — 18:13:53 Статус: Отвеченный Дата создания: 26 января, 2014 — 20:50 Дата назначения подразделения: 27 января, 2014 — 15:05 Дата отправки подразделению: 27 января, 2014 — 17:01 Подразделение: Департамент регистрационной службы и оказания юридических услуг Срок исполнения: 3 рабочих дня Дата исполнения: 30 января, 2014 (Весь день) Савченко Алексей Владимирович Категория: Юридические лица Вопрос: Добрый день. Благодарю за ответ на вопрос №12935 от 20.01.2014 года.

Согласно Вашему ответу

«Для деятельности организации на основании типового устава, требуется заполнить в типовом уставе юридического лица необходимые сведения и утвердить устав уполномоченным органом данного юридического лица»

. Таким образом, в итоге я буду иметь на руках бумажный вид типового устава, который должен буду нотариально заверять и предоставлять по месту требования (например, для открытия счета в банке).

филиал

2743 Дата обновления: 10.01.2021 — 12:24:58 Дата создания: 5 января, 2021 — 11:14 Статус: Отвеченный Воронин Александр Категория: Юридические лица Подразделение: Департамент регистрационной службы и оказания юридических услуг Вопрос: Добрый день!

При подаче заявления на регистрацию ТОО или Филиала с иностранным руководителем в ЦОНах (Корпорация «Правительство для граждан») отказывают в приеме документов по причине отсутствия ИИН иностранного руководителя, мотивируя это тем, что невозможно ввести данные по регистрируемым организациям без ИИН иностранного руководителя, тк база не принимает аналога номера налоговой регистрации и не может обработать данные. При этом ни один законодательный акт не предусматривает обязанности по получению ИИН иностранным руководителем перед регистрацией организации, более того, в заявлениях на регистрацию ТОО или учетную

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Каков же правовой порядок их создания, организационный статус и каковы особенности деятельности? Обратимся к действующему законодательству.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

В столице депутат Аманжан Жамалов посетил городскую больницу №1. На встрече было отмечено, что в медицинском учреждении при плановой загруженности в 560 койко-мест, их на самом деле порядка 700. Зачастую эту разницу приходится сокращать за счет платных услуг.

Бланки документов изготавливаются типографским способом, с помощью средств оперативной полиграфии или воспроизводятся непосредственно при составлении документа.

Помимо возврата налога с условного банковского вклада существует возврат из бюджета налога, ранее удержанного у источника выплаты.

Другими словами, если российская фирма не воспользуется процедурой условного банковского вклада, налоговый агент при выплате ей дохода удержит налог и уплатит его в бюджет.

Впоследствии эта фирма сможет подать заявление и возвратить деньги непосредственно из бюджета.

Конференция вправе рассматривать все вопросы за исключением вопросов, находящихся в компетенции съезда юристов и его исполнительного органа – Центрального совета.

Для подтверждения общей суммы затрат на оказание таких услуг, включая доходы иностранного персонала, нерезидент обязан представить получателю услуг копии учетной документации.

Предметом деятельности Общества является охрана имущественных прав авторов на произведения литературы и искусства, осуществление и обеспечение их авторских прав на территории Республики Казахстан и за рубежом.

Необходимо отметить, что руководителем представительства и филиала может быть назначен как иностранный гражданин, так и гражданин Республики Казахстан.

Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) религиозных объединений избираются либо назначаются в порядке, предусмотренном уставом религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве.

Прием в члены Общества осуществляется посредством заключения автором или его правопреемником соответствующего письменного договора с Обществом.

Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам своих членов. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

Статистические данные указывают на то, что в большинстве случаев для целей ведения частного бизнеса в Казахстане создаются товарищества с ограниченной ответственностью и акционерные общества.

Законодательство Республики Казахстан достаточно четко определяет порядок открытия и деятельности представительств и филиалов иностранных коммерческих организаций на территории Республики Казахстан (далее – иностранные компании).

Всякое изменения размера уставного капитала, связанное с принятием в товарищество с ограниченной ответственностью новых участников или выбытием из товарищества кого-либо из прежних участников, влечет соответствующий перерасчет долей участников в уставном капитале на момент принятия или выбытия.

Республиканское общественное объединение «Казахстанское авторское общество» (далее Общество) является организацией по управлению правами авторов литературы и искусства на коллективной основе в соответствии с нормами Гражданского кодекса РК.

В срок, установленный решением общего собрания, все участники должны полностью внести вклад в уставный капитал товарищества. Такой срок не должен превышать одного года со дня регистрации товарищества.

Общество является некоммерческой организацией и не преследует извлечение прибыли от своей основной деятельности.

Представительство осуществляет в основе своей представительские функции и защищает интересы головной компании. Занятие деятельностью, направленной на получение прибыли предусматривается, но не является основной цель/ создания Представительства.

Государственный Герб Республики Казахстан изображается на бланке документа государственной организации в соответствии с требованиями, установленными законодательными актами Республики Казахстан о государственных символах Республики Казахстан.

Различия между представительствами и филиалами заключаются в том, что представительства могут осуществлять защиту и представительство интересов иностранной компании, а также совершать от ее имени сделки и иные правовые действия на территории Казахстана, а филиалы правомочны осуществлять всю или часть функций иностранной компании на территории Казахстана, в том числе функции представительства.

Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», применяются и другие языки.

Филиал Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» (далее – Союз) со своей внутренней структурой является структурным подразделением союза и создается по территориальному принципу по решению Центрального совета РОО «Казахстанского союза юристов».

Статья 17. Устав товарищества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица:на государственном языке — «Қазақстан заңгерлерінің одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігі;на русском языке — Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз юристов». Настоящая статья посвящена тем российским организациям, которые планируют начать деятельность на территории Казахстана.

В настоящее время Казахстан, будучи одной из ведущих экономик стран СНГ, представляет собой «открытую для инвестиционной деятельности юрисдикцию», открывающей для иностранных инвесторов большие экономические возможности, что обусловлено благоприятным инвестиционным климатом, достаточно высоким уровнем развития законодательства и бизнес ориентированной налоговой и таможенной политикой.

ТОО может быть учреждено как одним, так и несколькими физическими и/или юридическими лицами. При этом ТОО не может иметь в качестве единственного участника (учредителя) другое хозяйственное товарищество, состоящее из одного лица.

Статья 8. Участники товарищества с ограниченной ответственностью

Долларов США), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Имущество Представительства составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, закрепленные за ним Обществом, стоимость которых отражается в сводном балансе Общества.

Дата начала деятельности нерезидента в Республике Казахстан определяет момент, когда у него возникает обязанность зарегистрироваться в качестве налогоплательщика.

Прекращение деятельности Представительства может осуществляться по решению совета директоров Общества и иным основаниям, установленным законодательством.

Положение о филиале тоо в рк образец

При невозможности продажи невнесенной части вклада в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, на эту сумму уменьшается уставный капитал товарищества и соразмерно изменяются доли участников в уставном капитале.

К субъектам малого предпринимательства относятся ТОО со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300000 кратного МРП.

Вышеуказанные документы иностранной компании (кроме заявления об учетной регистрации, положения о представительстве (филиале) и квитанции/платежного поручения) представляются в регистрирующий орган с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.

При государственной регистрации филиалов и представительств юридических лиц, а также при получении ими дубликата свидетельства о государственной регистрации взимается сбор в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Филиалы и представительства. Открытие филиала или представительства в Казахстане. Филиал иностранной компании. Представительство иностранной компании.

Данные о регистрации: свидетельство о регистрации юридического лица 5264-1900-ОО, 15.06.2012 г., БИН 120640010796.

Настоящие Типовые правила документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях (далее — Типовые правила) устанавливают порядок документирования управленческой деятельности на бумажных носителях в государственных и негосударственных организациях (далее — организации).

Одновременно в регистрирующий орган предоставляется документ, удостоверяющий местонахождение юридического лица, филиала и представительства иностранного юр лица, а также квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

После создания товарищества и открытия им собственного счета в банке учредитель, на имя которого открыт накопительный счет, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить перечисление денег с этого счета на счет товарищества.

Источник: https://maslo-neft.ru/sovety-yurista/6982-polozhenie-o-filiale-too-v-rk-na-kazakhskom-yazyke.html

Ваш юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: